Tìm kiếm

Thông tin phản ánh

Thủ tục đất đai cấp đổi, cấp mới, cấp bổ sung

Trước đây để làm thủ tục đất đai cấp đổi, cấp mới, cấp bổ sung người dân nộp qua một cửa và sau đó văn phòng đăng kí đất đai và các đơn vị liên quan sẽ xử lý với qui trình. Tuy nhiên từ năm 2021 UBND thành phố Đông Hà có hướng dẫn, các thủ tục này sẽ làm thông qua một dự án độc lập (do một công ty Môi trường biển) đảm nhiệm. Theo qui trình này, dự án tiếp nhận đơn và các giấy tờ photo cần thiết. Trên thực tế, dự án đã hỗ trợ tất cả các thủ tục như đo đạc, điền các biểu mẫu liên quan và thông qua phường nơi có thửa đất làm các thủ tục liên quan, sau đó hoàn thành toàn bộ hồ sơ lại nộp lên văn phòng đăng kí đất đai (đơn vị trước đây làm những qui trình này). Vấn đề lại kẹt ngay chính tại văn phòng đăng kí đất đai thành phố,. Hiên nay, với lý do là thí điểm nên không có một qui trình chuẩn nào, không có giấy hẹn, không có thời gian dự kiến để dân biết khi nào hồ sơ mình được xử lý. Hiện nay tất cả hồ sơ do dự án làm đều bị kẹt lại tại văn phòng đăng kí đất đai. Dân tiến thoái lưỡng nan, nộp hồ sơ đến mấy tháng không biết hồ sơ được xử lý như thế nào, quay lại cách truyền thống như ngày xưa nộp qua một cửa để văn phòng đăng kí đất đai xử lý thì theo qui định mới là không thể. Trên thực tế, với cơ sở dữ liệu đo đạc đất đai có sẵn, tất cả các thủ tục đo vẽ, hoàn thành các đơn, biểu mẫu liên quan cũng như việc phối hợp với các phường do dự án đảm nhiệm, làm rất tốt. Thủ tục đã được rút gọn so với cách truyền thống rất nhiều. Tuy nhiên, bước cuối cùng là việc xem xét hồ sơ tại văn phòng đăng kí đất đai thì quá chậm, và không biết sẽ chậm đến khi nào. Đề nghị UBND Thành phố Đông Hà, chỉ đạo phòng TNMT để xử lý sớm tình trạng này. Trước mắt UNND thành phố với sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn, nên có một hướng dẫn/qui định tạm thời để người dân và các đơn vị liên quan tham chiếu.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 93

Ngày gửi: 07/09/2021 15:53

Thời hạn xử lý: 16/09/2021 11:00

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: Ông/Bà

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả như sau:

1. Tình hình triển khai Công trình

    Thiết kế kỹ thuật - dự toán (gọi tắt là công trình): Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 14/7/2017. Theo đó: Chủ đầu tư về khảo sát, lập TKKT-DT và đo vẽ lại bản đồ địa chính là Sở Tài nguyên và Môi trường; chủ đầu tư về lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất là UBND thành phố Đông Hà; thời gian thực hiện đến năm 2021.  

    Công việc đo vẽ lại bản đồ địa chính Chủ đầu tư đã hợp đồng với 02 đơn vị   Tư vấn thi công là Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (thi công 06 phường: 1,2,4,5, Đông Lương, Đông Lễ) và Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường biển (thi công phường 3, Đông Giang, Đông Thanh). Sản phẩm đã nghiệm thu bàn giao vào tháng 12/2020 về UBND phường, Phòng TNMT thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh được 08 phường, còn lại phường 3 sẽ nghiệm thu bàn giao vào tháng 10/2021. Song song với đo vẽ lại bản đồ địa chính, 02 đơn vị tư vấn đồng thời thu thập tài liệu, lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho các chủ sử dụng đất trên địa bàn các phường.

2. Trả lời nội dung phản ánh của người dân trên trang thông tin của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

    Công việc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất theo công trình, chủ đầu tư thuộc UBND thành phố Đông Hà.

    Ngày 10/5/2021, UBND thành phố đã có Văn bản số 861/UBND-PTNMT về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án. Theo đó tại điểm 3 và điểm 5 có chỉ đạo: “Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố: Khối lượng hồ sơ cấp giấy CN theo dự án là rất lớn, đặc biệt vào những lúc cao điểm, do vậy, đề nghị CNVPĐKĐĐ thành phố bố trí con người, trang thiết bị hợp lý nhằm đảm bảo việc xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định”; “Phòng Tài nguyên và Môi trường  trực tiếp tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện hạng mục cấp giấy CN theo dự án. Chủ trì, khâu nối xử lý các vướng mắc về chuyên môn trong quá trình thực hiện cấp giấy CN theo dự án”.

    Ngày 06/5/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Văn bản số 263/PTNMT-QLĐĐ về việc một số nội dung hướng dẫn về cấp giấy CNQSD đất sau đo đạc lại bản đồ địa chính thành phố Đông Hà. Theo đó, tại mục IV có nội dung hướng dẫn: “Đây là hồ sơ cấp giấy CNQSD đất tập trung theo dự án nên hồ sơ đầu vào không nộp tại bộ phận 1 cửa của UBND thành phố Đông Hà. Đề nghị các đơn vị tư vấn lập hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa của UBND các phường (UBND các phường phải có giấy biên nhận hồ sơ), sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND các phường chuyển hồ sơ lên Chi nhánh VPĐK ĐĐ thành phố (Chi nhánh VPĐK ĐĐ phải có giấy biên nhận hoặc văn bản ký nhận hồ sơ)”.

     Ngày 22/6/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Văn bản số 411/PTNMT-QLĐĐ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp (có biên bản kèm theo) để tổ chức thực hiện. Theo đó tại điểm 2, mục II của Biên bản có hướng dẫn: “Về cách thức nhận trả hồ sơ: Chi nhánh VPĐK ĐĐ thành phố, UBND các phường (cán bộ nhận hồ sơ) khi tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị tư vấn phải có giấy biên nhận. Sau khi nhận hồ sơ, phải kịp thời kiểm tra, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, phải chuyển trả lại hồ sơ cho đơn vị tư vấn kèm theo phiếu trả có ghi rõ lý do; Đơn vị tư vấn khi nộp hồ sơ yêu cầu cán bộ nhận hồ sơ của Chi nhánh VPĐK ĐĐ thành phố, UBND các phường xuất giấy biên nhận hồ sơ. Đối với hồ sơ bị trả lại, khẩn trương kiểm tra điều chỉnh bổ sung theo nội dung yêu cầu tại phiếu trả hồ sơ; trường hợp không thống nhất với nội dung trả hồ sơ có báo cáo phản ánh cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để chủ trì họp giải quyết. Định ký hàng tháng, Đơn vị tư vấn có báo cáo về số lượng hồ sơ đã thực hiện (theo bảng biểu) về Phòng Tài nguyên và Môi trường để theo dõi”. Tại điểm 4 của mục II của Biên bản có hướng dẫn: “Về luân chuyển hồ sơ: Đơn vị tư vấn nộp tại UBND phường, UBND các phường xác nhận và chuyển trả đơn vị tư vấn, Đơn vị tư vấn hoàn thiện nộp tại Chi nhánh VPĐK ĐĐ thành phố, Chi nhánh VPĐK ĐĐ thành phố thẩm tra xác nhận tùy theo từng loại HS và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc VPĐK đất đai tỉnh”.

     Như vậy, việc phản ảnh của người dân với nội dung: “Hiện nay, với lý do là thí điểm nên không có một quy trình chuẩn nào, không có giấy hẹn, không có thời gian dự kiến để dân biết khi nào hồ sơ mình được xử lý” là chưa có cơ sở. UBND thành phố Đông Hà và phòng chuyên môn đã có hướng dẫn cụ thể về thủ tục đất đai cấp đổi, cấp mới, cấp bổ sung giấy CNQSD đất thực hiện theo công trình.

      Công việc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất chủ đầu tư thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Đông Hà; tuy nhiên với trách nhiệm của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh nêu trên của Quý Trung tâm và sẽ phối hợp với UBND thành phố Đông Hà cùng các đơn vị có liên quan xem xét giải quyết một cách tốt nhất. Sở tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đông Hà bố trí thời gian, nhân lực thẩm tra hồ sơ cấp giấy CNQSD đất kịp thời.

Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./

 

15/09/2021 10:08

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng (1)
Chấp nhận
Chấp nhận (0)
Không hài lòng
Không hài lòng (0)

Bình luận

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Tủ điện trước Nhà thờ Đông Hà

Tủ điện trước Nhà thờ Đông Hà, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp Đông Hà mặc dù đã phản ánh nhiều lần tình trạng bị bung nắp, nguy cơ cháy nổ, chập điện cao nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý.

29/11/2021 16:03

Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Phản ánh về việc sử dụng âm lượng lớn gây ảnh hưởng đời sống xung quanh tịnh cá Ngọc Hà (còn gọi là chùa Tám mái)

Gia đình tôi sống gần tịnh cá Ngọc Hà (còn gọi là chùa Tám mái) xin khẩn thiết phản ánh như sau: tịnh xá Ngọc Hà mở băng tụng kinh ghi âm sẵn qua loa với âm lượng rất lớn suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ, tình trạng này đã kéo dài suốt hơn 4 tháng trời. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân xung quanh chùa, người già cần nghỉ ngơi, trẻ con cần học hành, thậm chí cả người lớn khoẻ mạnh đi làm cả ngày về cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Pháp luật Việt Nam cũng quy định rất rõ về tiếng ồn và tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Thực tế này đã được tôi phản ánh lên thành phố Đông Hà qua App Phản ánh hiện trường thành phố đến 3 lần. Cả 3 lần tôi đều nhận được trả lời rằng UNND phường đã làm việc với đại diện và trụ trì của tịnh xá Ngọc Hà, hứa sẽ mở nhỏ lại nhưng thực tế thì không hề như vậy! Tôi tha thiết mong lần kiến nghị này của tôi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn của người dân sống gần tịnh xá Ngọc Hà sẽ được giải quyết dứt điểm, có biên bản làm việc và có kiểm tra xác minh ngẫu nhiên sau làm việc để tránh tình trạng kiến nghị của người dân triền miên về một vấn đề như thế này ạ! Tha thiết mong được giải quyết sớm! Trân trọng!

29/11/2021 16:02

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn đường tuyến Trần Bình Trọng không hoạt động

Đèn đường tuyến Trần Bình Trọng đã đi vào hoạt động gần 2 tháng nay. Nhưng sao cột đèn ngay ngã tư Trần Bình Trọng và Lê Thánh Tông cứ đến 22h là tắt, trong khi những cột đèn khác vẫn hoạt động.Không biết là do lỗi hẹn giờ hay thế nào. Kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

26/11/2021 07:46

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Sạt lở gây nguy hiểm cho người đi bộ

Vỉa hè hẻm 05 Hùng Vương sạt lở gây nguy hiểm cho người đi bộ

24/11/2021 14:34

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Dừng đỗ xe gây mất an toàn giao thông

Hiện nay tại trước trường trưng vương đường hùng vương cứ tầm 7h sáng và 17h chiều hàng ngày diễn ra tình trạng tắc đường do một số phụ huynh đi ô tô đón con đậu hàng 2 hàng 3 gây ách tắc giao thông, tình trạng này diễn ra khá lâu mà chưa thấy trường hay cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, phải làm điểm phạt tiền trực tiếp ngay tại đó luôn để răn đe một số phụ huynh ko có ý thức.

22/11/2021 11:05

Tỉnh Quảng Trị
Xem thêm 

Tin mới

2 ngày phát hiện thêm 49 ca dương tính Covid-19

(Web Quảng Trị) Trong 2 ngày 27/11  - 28/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh công bố thêm 49 trường hợp dương tính với Covid-19.

 

 

Các trường hợp vừa công bố có địa chỉ tại: huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa và TP Đông Hà. Các ca bệnh này dược phát hiện qua: giám sát cộng đồng; giám sát y tế tại nhà; cách ly tại nhà; trong khu phong tỏa, trong khu cách ly tập trung, nhập cảnh…

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/11 và 28/11/2021.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân xuất hiện các trường hợp nghi ngờ như: sốt, ho, đau họng, đau người, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác không rõ nguyên nhân liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tính đến 22 giờ ngày 27/11, toàn tỉnh đang điều trị 306 ca mắc Covid-19, thực hiện cách ly tập trung 97 người, cách ly tại nhà 827 người. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 969 ca mắc Covid-19. Số người tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 hơn 415.000 người, tiêm mũi 2 hơn 307.000 người.

Tiến Nhất

29/11/2021 14:57 80

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Hiện nay (28/11): Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5,0-8,0 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13h trưa nay ở vào khoảng 6,5-7,5 độ Vĩ Bắc; 106,5-107,5 độ Kinh Đông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai (29/11), vùng biển Quảng Trị có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 2.0-3.0 m. 

Cảnh báo mưa dông trên biển: Do ảnh hưởng rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên trong đêm nay và ngày mai (29/11), vùng biển Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin phát lúc: 16h00

29/11/2021 07:19 31

TIN MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

Đêm hôm qua đến chiều nay (28/11): Khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa rải rác, có nơi mưa vừa như: Hải Lâm 40 mm, Mỹ Chánh 36 mm (lượng mưa tính từ 19h/27/11-15h/28/11). 

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao ảnh hưởng yếu nên đêm nay và sáng sớm mai (29/11) khu vực Quảng Trị có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến đạt 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin phát lúc: 15h30.

29/11/2021 07:18 28

TIN MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

Đêm qua đến sáng nay (28/11): Khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa rải rác, có nơi mưa vừa như: Hải Lâm 17 mm, Thạch Hãn 15 mm (lượng mưa tính từ 19h/27/11-07h/28/11). 

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao hoạt động yếu nên ngày và đêm nay (28/11) khu vực Quảng Trị có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến đạt 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin phát lúc: 09h30.

29/11/2021 07:17 24

59 trường hợp dương tính với Covid-19 được công bố vào tối 25/11

 

(Web Quảng Trị) Tối 25/11/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh công bố thêm 59 trường hợp dương tính với Covid-19.

 

 

Các trường hợp vừa công bố có địa chỉ tại: xã Triệu Trạch, Triệu Thuận, Triệu Tài (huyện Triệu Phong); thị trấn Lao Bảo, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa); phường 2, phường 4 (TP Đông Hà); xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ); xã Phong Bình, Trung Sơn, Trung Giang (huyện Gio Linh); xã Hải Phong, Hải An, Hải Dương, Hải Hưng (huyện Hải Lăng); xã Mò Ó, xã Ba Long, xã A Ngo, xã Hướng Hiệp, thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông).

Các trường hợp này dược phát hiện qua: giám sát cộng đồng (6 người); giám sát y tế tại nhà (16 người), cách ly tại nhà (1 người), trong khu phong tỏa (17 người), trong khu cách ly tập trung (17 người) và nhập cảnh (2 người).

Các trường hợp này được phát hiện qua giám sát cộng đồng, cộng đồng, cách ly tại nhà, khu phong tỏa và cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11/2021.

Tính đến 22 giờ 30 ngày 24/11, toàn tỉnh đang điều trị 299 ca mắc Covid-19, thực hiện cách ly tập trung 67 người, cách ly tại nhà 279 người. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 860 ca mắc Covid-19. Số người tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 hơn 414.000 người, tiêm mũi 2 hơn 252.000 người.

 

Tiến Nhất

26/11/2021 10:25 103

Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền