Tìm kiếm

Chi tiết tin

Quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025

BIỂU CHI TIẾT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

 

 

TT

Tên chợ

Địa điểm

Quy hoạch đến năm 2020,
định hướng đến năm 2025

Hạng chợ

Diện tích
(m2)

Tính chất chợ

Giai đoạn đầu tư

Xây dựng mới,
 hay cải tạo,
 mở rộng
tại vị trí cũ

Giữ
nguyên

Quy hoạch
mới

Di dời,
đầu tư
tại vị trí
 mới

Chợ đầu mối

Chợ chuyên doanh

Chợ biên giới, cửa khẩu

Chợ dân sinh

2018-2020

2021-2025

I

HUYỆN HẢI LĂNG

1

Chợ Thị trấn

Thị trấn

X

 

 

 

III

3,500

 

 

 

X

X

 

2

Chợ Bến Đá

Hải Trường

X

 

 

 

III

4,000

 

 

 

X

X

 

3

Chợ Hải Dương

Hải Dương

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

4

Chợ Hải Xuân

Hải Xuân

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

5

Chợ Cổ Lũy

Hải Ba

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

6

Chợ Kim Long

Hải Quế

X

 

 

 

II

10,000

 

 

 

X

 

X

7

Chợ Mỹ Chánh

Hải Chánh

X

 

 

 

III

6,000

 

 

 

X

X

 

8

Chợ Hải Tân

Hải Tân

X

 

 

 

III

3,300

 

 

 

X

 

X

9

Chợ Hải Hòa

Hải Hòa

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

10

Chợ Phương Lang

Hải Ba

X

 

 

 

III

6,926

 

 

 

X

 

X

11

Chợ Diên Sanh

Hải Thọ

X

 

 

 

III

15,000

 

 

 

X

 

X

12

Chợ Hải An

Hải An

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

13

Chợ Hải Khê

Hải Khê

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

14

Chợ Long Hưng

Hải Phú

X

 

 

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

 

Cộng

14 chợ

         

69,726

 

 

 

 

 

 

II

HUYỆN TRIỆU PHONG

1

Chợ Ái Tử

TT Ái Tử

X

 

 

 

II

27,280

 

 

 

X

 

X

2

Chợ Thuận

Xã Triệu Đại

X

 

 

 

III

7,000

 

 

 

X

X

 

3

Chợ Triệu Đông

Xã Triệu Đông

X

 

 

 

III

3,500

 

 

 

X

X

 

4

Chợ Cạn

Xã Triệu Sơn

X

 

 

 

III

3,200

 

 

 

X

 

X

5

Chợ Bồ Bản

Xã Triệu Phước

X

 

 

 

III

4,000

 

 

 

X

X

 

6

Chợ Chùa

Xã Triệu Phước

X

 

 

 

III

5,200

 

 

 

X

 

X

7

Chợ Sãi

Xã Triệu Thành

X

 

 

 

III

3,060

 

 

 

X

 

X

8

Chợ Triệu Tài

Xã Triệu Tài

X

 

 

 

III

2,000

 

 

 

X

 

X

9

Chợ Triệu Lăng

Xã Triệu Lăng

X

 

 

 

III

3,200

 

 

 

X

 

X

10

Chợ Triệu Thuận

Xã Triệu Thuận

X

 

 

 

III

4,800

 

 

 

x

X

 

11

Chợ Hà Tây

Xã Triệu An

 

 

 

X

III

3,500

 

 

 

X

X

 

12

Chợ Gia Độ

Xã Triệu Độ

X

 

   

III

3,000

 

 

 

X

X

 

13

Chợ Triệu Trạch

Xã Triệu Trạch

 

 

 

X

III

5,000

 

 

 

X

X

 

14

Chợ Triệu Vân

Xã Triệu Vân

X

     

III

11,000

 

 

 

X

 

X

 

Cộng

14 chợ

 

 

 

 

 

85,740

 

 

 

     

III

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

1

Chợ Quảng Trị

Phường 2

X

     

I

12,000

 

 

 

X

 

 

2

Chợ Ba Bến

Phường 2

X

     

III

3,000

 

 

 

X

 

 

3

Chợ Hải Lệ

Xã Hải Lệ

X

     

III

3,000

 

 

 

X

 

 

 

Cộng

03 chợ

 

 

 

 

 

18,000

 

 

 

 

 

 

IV

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Chợ Đông Hà

Phường 1

 

X

   

I

33,660

 

   

X

   

2

Khu chợ đêm Phường 2

Phường 2

   

X

 

II

16,000

 

   

X

X

 

3

Chợ Phường 3

Phường 3

     

X

III

3,405

 

   

X

X

 

4

Chợ Phường 4

Phường 4

X

     

III

1,605

 

   

X

X

 

5

Chợ Khu phố 2, Phường 5 (chợ Lê Lợi)

Phường 5

 

X

   

III

1,680

 

   

X

   

6

Chợ Khu phố 6, Phường 5 (Chợ Hàm Nghi)

Phường 5

X

     

II

2,503

 

   

X

X

 

7

Chợ Hòa Bình (Chợ khu dân cư Trần Bình Trọng)

Phường 5

 

X

   

III

7,560

 

   

X

   

8

Chợ Khu phố 3, phường Đông Lễ

Phường Đông Lễ

   

X

 

III

2,080

 

   

X

X

 

9

Chợ Vĩnh Phước (Chợ Đông Lương)

Phường Đông Lương

 

X

   

III

3,042

 

   

X

   

10

Chợ 1/5

Phường Đông Lương

 

X

   

III

1,360

 

   

X

   

11

Chợ Trung Chỉ

Phường Đông Lương

 

X

   

III

3,100

 

   

X

   

12

Chợ KĐT Nam Đông Hà

Phường Đông Lương

   

X

 

I

8,816

 

   

X

 

X

13

Chợ bán buôn nông sản phía Tây

Phường 4

   

X

 

II

10,000

X

       

X

14

Chợ bán buôn nông sản phía Đông

Phường Đông Lương

   

X

 

II

10,000

X

       

X

15

Chợ Phường Đông Thanh

Phường Đông Thanh

   

X

 

III

10,000

 

   

X

 

X

 

Cộng

15 chợ

       

 

114,811

 

         

V

HUYỆN VĨNH LINH

1

Chợ TT xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

   

X

 

III

3,000

 

   

X

X

 

2

Chợ Thủy Trung

Xã Vĩnh Trung

X

     

III

1,500

 

   

X

X

 

3

Chợ xã Vĩnh Chấp

Xã Vĩnh Chấp

   

X

 

III

3,000

 

   

X

X

 

4

Chợ TT xã Vĩnh Hà

Xã Vĩnh Hà

   

X

 

III

3,000

 

   

X

X

 

5

Chợ TT xã Vĩnh Khê

Xã Vĩnh Khê

   

X

 

III

3,000

 

   

X

X

 

6

Chợ Tùng Luật

Xã Vĩnh Giang

   

X

 

III

3,000

 

   

X

 

X

7

Chợ Thái Lai

Xã Vĩnh Thái

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

8

Chợ TT xã Vĩnh Tú

Xã Vĩnh Tú

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

9

Chợ TT xã Vĩnh Long

Xã Vĩnh Long

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

 

X

10

Chợ Tiên Mỹ

Xã Vĩnh Lâm

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

11

Chợ Tân An

Xã Vĩnh Hiền

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

12

Chợ Liêm Công Tây

Xã Vĩnh Thành

   

X

 

III

3,000

 

 

 

X

X

 

13

Chợ Hồ Xá I

TT Hồ Xá

 

X

   

I

11,250

X

 

       

14

Chợ Hồ Xá II

 

X

   

III

2,000

 

 

 

X

   

15

Chợ Hồ Xá III

 

X

   

III

2,403

 

 

 

X

   

16

Chợ Cửa Tùng

TT Cửa Tùng

 

X

   

III

2,500

 

 

 

X

   

17

Chợ Do

Xã Vĩnh Tân

 

X

   

II

9,500

X

 

       

18

Chợ Thủy Cần

Xã Vĩnh Kim

 

X

   

III

5,000

 

 

 

X

   

19

Chợ Nam Cường

Xã Vĩnh nam

 

X

   

III

4,000

 

 

 

X

   

20

Chợ Thủy Ba Tây

Xã Vĩnh Thủy

 

X

   

III

3,000

 

 

 

X

   

21

Chợ Đức Xá

 

X

   

III

2,500

 

 

 

X

   

22

Chợ TT Vĩnh Ô

Xã Vĩnh Ô

 

X

   

III

1,000

 

 

 

X

   

23

Chợ Bến Quan

TT Bến Quan

 

X

   

III

3,500

X

 

       

24

Chợ Vịnh Mốc

Xã Vĩnh Thạch

 

X

   

III

3,000

 

 

 

X

   

25

Chợ Tiên An

Xã Vĩnh Sơn

 

X

   

III

3,000

 

 

 

X

   
 

Cộng

25 chợ

 

 

 

 

 

87,153

 

 

 

 

 

 

VI

HUYỆN GIO LINH

1

Chợ Cầu

TT. Gio Linh

X

     

I

8,882

     

X

X

 

2

Chợ Nam Đông

Xã Gio Sơn

X

     

II

7,108

X

     

X

 

3

Chợ Kên

Xã Trung Sơn

X

     

III

10,500

     

X

X

 

4

Chợ Gio An

Xã Gio An

X

     

III

1,000

     

X

X

 

5

Chợ Hôm

Xã Gio Việt

X

     

III

3,000

     

X

 

X

6

Chợ Mai Xá

Xã Gio Mai

X

     

III

3,400

     

X

X

 

7

Chợ Bạn

Xã Trung Giang

     

X

III

1,500

     

X

 

X

8

Chợ Gio Hải

Xã Gio Hải

 

X

   

III

7,200

     

X

 

X

9

Chợ Dốc Miếu

Xã Gio Phong

X

     

III

2,000

     

X

 

X

10

Chợ Hải Thái

Xã Hải Thái

X

     

III

3,200

X

     

X

 

11

Chợ TT Cửa Việt

TT. Cửa Việt

X

     

I

18,670

     

X

 

X

12

Chợ Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Trường

   

X

 

III

3,000

     

X

 

X

13

Chợ Quán Ngang

Xã Gio Quang

   

X

 

III

  10,000

     

X

 

X

 

Cộng

13 chợ

         

 79,460

           

VII

HUYỆN CAM LỘ

1

Chợ Cam Lộ

Thị trấn Cam Lộ

X

     

I

7,332

     

X

X

 

2

Chợ Phiên

Thị trấn Cam Lộ

X

     

II

4,929

     

X

X

 

3

Chợ Cùa

Xã Cam Chính

 

X

   

II

3,780

     

X

 

X

4

Chợ Sòng

Xã Cam Thanh

 

X

   

II

11,230

     

X

 

X

5

Chợ Cam Hiếu

Xã cam Hiếu

X

     

III

2,192

X

   

 

X

 

6

Chợ Tân Lâm

Xã Cam Thành

X

     

III

3,000

X

   

 

X

 
 

Cộng

6 chợ

         

32,463

           

VIII

HUYỆN ĐAKARÔNG

1

Chợ Đakarông

TT Krong Klang

X

 

   

II

      3,550

 

   

X

X

 

2

Chợ Tà Rụt

Xã Tà Rụt

 

 

 

X

III

    10,000

 

   

X

X

 

3

Chợ Ba Lòng

Xã Ba Lòng

X

 

   

III

      3,000

 

   

X

X

 

4

Chợ Cầu Đakrong

Đakrong

X

 

   

III

      1,000

 

   

X

 

X

5

Chợ Hướng Hiệp

Xã Hướng Hiệp

X

 

   

III

      3,000

 

   

X

 

X

6

Chợ Tà Long

Xã Tà Long

X

 

   

III

      2,000

 

 

X

   

X

7

Chợ Khu KTCK La Lay

Xã A Ngo

X

 

   

III

      3,000

 

 

X

   

X

 

Cộng

7 chợ

 

 

 

 

 

   25,550

 

 

 

 

 

 

IX

HUYỆN HƯỚNG HÓA

1

Chợ Tân Liên

Xã Tân Lien

X

 

   

III

2,000

X

     

X

 

2

Chợ A Túc

Kỳ Nơi, xã A Túc

X

 

   

III

10,000

   

X

 

X

 

3

Chợ Hướng Phùng

Xã Hướng Phùng

X

 

   

III

2,000

   

X

 

X

 

4

Chợ Khe Sanh

TT Khe Sanh

X

 

   

I

3,000

     

X

X

 

5

Chợ Tân Long

Xã Tân Long

X

 

   

III

2,000

X

     

X

 

6

Chợ Tân Lập

Xã Tân Lập

X

 

   

III

1,000

     

X

X

 

7

Chợ Tân Phước

TT Lao Bảo

X

 

   

III

2,000

   

X

 

X

 

8

Chợ xã Thuận

Xã Thuận

X

 

   

III

1,000

   

X

 

X

 

9

Chợ Ba Tầng

Xã Ba Tầng

X

 

   

III

3,000

   

X

 

X

 

10

Chợ Hướng Việt

Xã Hướng Việt

X

 

   

III

3,000

   

X

 

X

 

 

Cộng

10 chợ

         

29,000

 

 

 

 

 

 

X

HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

1

Chợ Cồn Cỏ

Huyện Đảo
Cồn Cỏ

X

     

III

700

     

X

 

X

 

Cộng

01 chợ

         

700

           

 

TỔNG CỘNG

108 chợ

 

 

 

 

 

542,603

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Lượt xem: 180

File đính kèm:

Bình luận

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Tuyến nước sạch đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà thường xuyên mất nước vào ban đêm từ 22h00 đến 4h00

Kính gửi công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị QTWACO Trong thời gian qua, quý công ty đã có nhiều sự đầu tư, cải thiện chất lượng cũng như áp lực nước ở đường ống, tuy nhiên, tuyến ống cấp nước sạch đường Trần Hưng Đạo, Đông Hà thường xuyên mất nước vào ban đêm từ 22h đến 4h sáng hôm sau gây bất tiện cho người sử dụng. Vậy, kính đề nghị quý công ty kiểm tra, đảm bảo nguồn nước được thông suốt.

03/08/2022 11:21

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện đoạn giao đoạn giao cắt giữa K33 Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Thánh Tông thành phố Đông Hà

Kính gửi cơ quan chức năng ! Hiện tại đoạn giao cắt giữa K33 Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Thánh Tông mới đơn vị thi công vẫn chưa thi công phần vuốt nối giữa đường lớn và đường vào khu dân cư. Dẫn đến mưa xuống nước kéo bùn đất, sình lầy về ứ đọng tại đoạn giao cắt này làm rất mất mỹ quan, vệ sinh và an toàn cho người dân. Mùa mưa đến gần lại càng nguy hiểm hơn. Vậy kính đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện đoạn giao nối này theo nguyện vọng của người dân. Trân trọng !

03/08/2022 11:00

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đề nghị chính quyền làm thêm Gờ giảm tốc

Tôi xin cảm ơn Phòng Quản lý đô thị Tp. Đông Hà đã thực hiện ngay việc làm gờ giảm tốc tại Đường Chu Văn An, khu phố 1, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà vào ngày 25/7/2022. Tuy nhiên, để giảm thiệu tối và hạn chế tốc độ xe kính đề nghị làm thêm gờ giảm tốc giữa đoạn đường Chu Văn An và phía góc cua đường Đào Duy Anh với Chu Văn An. Rất mong tiệ tục nhận được sự quan tâm quý cơ quan.

03/08/2022 10:36

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Mất an ninh trật tự ngay cổng chào đường Lý Thường Kiệt thành phố Đông Hà

Tại cổng chào đường Lý Thường Kiệt buổi chiều hay xuất hiện chợ hải sản tự phát gây mất trật tự. Cộng với đó công ty môi trường trung chuyển rác ở vị trí này ngày 4 đến 5 lần gây mùi hôi thối nồng nặc ở khu vực này, và đặc biệt gây mất an toàn giao thông khi chắn tàu kéo lại. Thiết nghĩ nên trung chuyển rác lên đường Lê Lợi nối dài, khu này ít dân cư . Xin cảm ơn

03/08/2022 08:09

Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đề nghị xử lý lại vạch sơn kẻ đường

Kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho cạo bóc mặt đường Quốc lộ 1A ( Lê Duẩn) - đường Trần Hưng Đạo - đường Bùi Thị Xuân do tại giao lộ có nhiều vết vạch kẻ đường còn sót lại sau khi điều chỉnh giao thông, hiện các vạch kẻ cũ không còn công dụng điều khiển giao thông, việc còn sót các vạch kẻ cũ dễ gây nhầm lẫn cho các phương tiện di chuyển qua giao lộ đồng thời mong cơ quan chức năng cho sơn phản quang lại các dải phân cách do khoảng cách giữa các đoạn phân cách khá lớn việc không có lớp sơn phản quang dễ khiến các phương tiện giao thông đâm va vào các dải phân cách, mong cơ quan chức năng cho xử lý

02/08/2022 14:54

Giao lộ Quốc Lộ 1A ( Lê Duẩn) - đường Trần Hưng Đạo - đường Bùi Thị Xuân,Phường 1, Thành phố Đông Hà
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm